Kes noorelt nobe, see virk vananagi!

Soome Eesti Noored asutati 18. detsembril 2018 eesmärgiga pakkuda noortele võimalusi kokkusaamiseks ja oma võrgustiku arendamiseks.

ESTO2019 noordelegaadid Helsingis Eesti suursaatkonna ees. Pilt: ESTO erakogu.

Tekst: SENi juhatus, Tuuli-Emily Liivat, Miro Maaranen ja Alyssia Põltsam

Soome Eesti Noored ry (SEN) kaitseb eesti koolinoorte õigusi ja osaleb rahvusvahelistes võrgustikes. SEN on hetkel ainus juriidiliselt eraldiseisev eesti juurtega noori ühendav noorteorganisatsioon maailmas.

Kiire tähelend ja kõrged saavutused

Soome Eesti Noortel on olnud edukas algus ja kiire areng. Meie esimene (ja ühtlasi suurim) tegevus oli XII Ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ehk ESTO2019 osalus, koostööpartnerlus ja noorteprogrammi väljatöötamine. Pool aastat kestnud ettevalmistustööd olid olulise tähtsusega ning kogu SENi juhatus oli kaasatud Soomes esimest korda korraldatud suurürituse loomisel, mille peateemaks oli noored ja tulevik.

ESTO2019 kultuurifestivali järgselt tehti SENile Eesti Vabariigi rahvastikuminister Riina Solmani poolt ettepanek kaasa rääkida üleilmse eestluse koostöökomisjonis, mis valmistab ette kolme aasta arenguprogrammi maailmas elavate eestlaste ühendamiseks. Esimesel kohtumisel esindas Soome Eesti Noored organisatsioon kolme tahku: Soomes elavaid eestlasi, eesti juurtega noori ülemaailmsetes eesti kogukondades ning eestlastest tudengeid maailmas. Hiljem esindas viimast kahte sihtrühma ESTO2019 ajal loodud Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik.

Koostöökomisjoni töörühmades on esindatud soome eestlaste esindajad, kes on panustanud väärtusliku sisendiga valmivasse arenguprogrammi. Ka SENi liikmed on saanud oma mõtteid ja ettepanekuid avaldada 2020. aasta mais toimunud ülemaailmsetel Virtuaalpäevadel.

SENil on tähtis roll Eesti juurtega Soomes elavate noorte esindamisel. Kuulume lisaks Eesti Vabariigi koostöökomisjonile 2020. aasta algusest Eesti Kultuuriseltside Ühendusse, kus osaleme EKSÜ tegevustes.

2020. aasta keskpaigast kuulub SEN Etniliste vähemuste nõukokku Soomes. Samuti on SEN osalenud aktiivselt eestlaste seltside koostööpäevadel ja seltside arendustöös ning omab olulist rolli peagi loodavas Eesti Organisatsioonide Võrgustikus Soomes.

Noori huvitab eelkõige kokkusaamine vabas vormis

SENi liikmeskonna areng sõltub palju eelkõige põhikooli noortest vanuses 13–16 ja gümnasistidest. Oleme plaaninud laiendada koostöövõrgustikku oma emakeele õpetajatega üle Soome, kes tutvustaksid ja innustaksid Eesti juurtega Soomes elavaid noori osalema SENi töös. Teiseks suuremaks sihtrühmaks on Soomes õppivad eesti kutse- ja kõrgkoolide noored.

Noored on lai ja unikaalne sihtrühm, milleni on sageli raske jõuda. Vaja on noortepoolset huvi ja soovi teistega suhtlemiseks, kokkusaamiseks ja üritustel osalemiseks. Arvestada tuleb paljude takistustega: näiteks on gümnasistidel ja tudengitel tihti õppetöö kõrval muid kohustusi.

Püüame leida ja luua ühiselt sobivaid koostöövorme, mille jaoks oleme koostanud erinevaid küsitlusi, andnud ettepanekute tegemise võimalusi ja korraldanud eri formaatides kohtumisi. Pooleteise tegevusaasta jooksul oleme saanud koostööle mitmete noortega Soome eri paigust.

Noortepoolne tagasiside järgib head eesti vanasõna – töö ja puhkus käsikäes. Eelistatakse üritusi, mis koosnevad nii harivast kui ka meelelahutuslikust osast. Hea näide on 10.10.2020 üritus Tamperes, kus noored osalesid eestikeelsel nõustamisel, kuulasid Viro-viikot XXX raames arutlust Eesti ja Soome suhete teemal ning veetsid ürituse lõppedes aega meelelahutuskeskus ZBaseis. Lisaks meeldib noortele osaleda virtuaalselt küsitlustes ja avaldada anonüümselt oma arvamust noorte isiklike kogemuste ja eelistuste teemadel.

Liikmete ja huviliste tagasiside põhjal joonestuvad igapäevaselt välja SENi järgmise aasta tegevussuunad. Läbivateks teemadeks on suhted ja koostöövõrgustik. Soovime SENiga panustada soome eestlaste arengusse, hoida oma emakeelt ja kultuuri ning mitte häbeneda eestlaseks olemist.

Üritused eriolukorras ja tulevik

Soome Eesti Noorte üheks peasuunaks ja väärtuseks on olnud noorte kaasamine ja arvamuste avaldamine. See peegeldub meie juhatuse koosseisus, ürituste struktuuris ja tihedas omavahelises suhtluses. Seisame selle eest, et noorel oleks võimalik temale sobival ajal ühineda platvormiga, kus ta saab jagada oma mõtteid ja tahte korral tulla ka teostamismeeskonda.

Eriolukorra valguses oleme aasta jooksul korraldanud väiksemaid kohtumisi Vantaal ja Tamperes, mis on olnud väga edukad ja aidanud meil oma liikmeskonnaga tutvuda. Kohtumised on olnud meeleolukad ja hõlmanud endas arutlusi noorte elude, eesti keele ja kultuuri hoidmise ning SENi arendamise teemadel. Tänu nendele kohtumistele oleme suutnud pakkuda mitmekülgsemaid üritusi ja luua eraldi suhtlusplatvormid, kus hoiame noortega sidet üle Soome.

Selle aasta viimaseks suuremaks sündmuseks on 23. novembril toimuv virtuaalüritus. Ürituse teema on Soomes elavate vähemusrahvuses noorte tööotsingutel kogetud diskrimineerimised, kus saame teada, kas ja millisel kujul on noored diskrimineerimist kogenud ning mida siis ette võtta. Üritusel jagavad infot asjatundjad Soome tööelust ning otseülekannet on võimalik jälgida aadressil helsinkikanava.fi. Samuti jagame infot SENi sotsiaalmeedias.

Uude aastasse jäävad haridusseminari ja Arvamusfestivali korraldamine ning kohtumine aktiivsete Eesti noortega Rootsis. Samuti plaanime jätkuvat koostööd oma partneritega ning jätkame eesti keele küsitluste ja keeletundide kvaliteedi parendamisega Soomes.

SEN ja eesti keel

Soome Eesti Noorte jaoks on tähtis eesti keele õpetuse kvaliteet, sest keel on oluline osa eestlaseks olemise identiteedist. Soome riigis on võimalik õppida oma emakeeles kaks korda 45 minutit nädalas. Et keeleõpe oleks sidusam ja süsteemsem kõikjal Soomes, töötab SEN selle nimel, et eesti keelt õppivad noored saaksid võimaluse anda tagasisidet nii praeguste eesti keele tundide kui ka näiteks n-ö ideaaltundide kohta.

SENi tegevuskava kohaselt koostame järgmise sammuna kaks sarnast küsitlust eesti keele õpetajatele ja lapsevanematele. Nii saame kolmetasandilise uurimustöö, mis koosneb õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate arvamusest ja tagasisidest. Uurimise tulemusena loodame parendada eesti keele õpetamise kvaliteeti Soomes.

Tasemeküsitluse koostamine, mis kaardistab paremini õpilase keeleoskust, on väljatöötamisel. SEN analüüsib eesti keele õpikuid, õppekavasid, kirjandust mitmekeelsuse kohta ning arvestab ka vastanute mõtteid ja ettepanekuid. 

Soome Eesti Noored soovib head hingedekuud, vana aasta lõppu ja sisukat koostegemist! Hoiame oma juuri, eesti keelt ja kultuuri ning identiteeti!

Soome Eesti Noored on leitavad Facebookist ja Instagramist @soome.eesti.noored või linktr.ee/soome.eesti.noored.